Butik
 
0
 

Användarvillkor

Tack för att du besöker www.lifeproof.com ("Webbplatsen"). Denna webbplats sköts av TreeFrog Developments, Inc dba. LifeProof ("Lifeproof"), med säte på 15110 Avenue of Science, San Diego, CA 92128 USA. Din åtkomst och användning av denna hemsida är föremål för följande villkor för användning ("Användarvillkor") samt all tillämplig lagstiftning.

Avtal

Tillgång till och användning av denna webbplats samt information om produkter, tjänster och egna material tillgängliga via denna hemsida är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor.

Genom att gå in på, använda och handla på denna webbplats accepterar du dessa användarvillkor utan begränsningar eller förbehåll. Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte godtar dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatsen.

LifeProof förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa användningsvillkor när som helst utan föregående meddelande. Användning av denna webbplats efter sådana ändringar utgör ett avtal där man förbinder sig att följa de ändrade användarvillkoren. Eftersom dessa användarvillkor kan ändras utan förvarning ber vi dig att granska dessa användarvillkor varje gång du använder denna webbplats.

Ägande

Denna webbplats och dess utformning, innehåll (inklusive text, grafik, bilder och video) urval, sammanställning, och arrangemang av element, liksom andra frågor som rör denna webbplats ("Innehåll"), om inte annat anges, är skyddade enligt gällande upphovsrättslagar, inklusive alla copyrights, varumärken, patent och andra immateriella lagar, såsom tillämpbara lagar i USA. Allt innehåll skyddas av gällande immateriella rättigheter när det gäller användarens behörighet och tillhör LifeProof. I synnerhet är LifeProof-logotypen och namn registrerade varumärken som tillhör TreeFrog Development, Inc. dba LifeProof. I synnerhet är allt innehåll upphovsrättsskyddat som ett kollektivt arbete enligt amerikanska upphovsrättslagar och LifeProof äger upphovsrätten till urval, sammanställning, arrangemang och utformning av innehållet. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

Innehållet, liksom webbplatsen som helhet är endast till för personligt, icke-kommersiellt bruk av användarna av vår webbplats. Du kan ladda ner, lagra och skriva ut valda delar av innehållet om användaren:

  1. Endast använder innehållet för användarens eget personliga, icke-kommersiella bruk,
  2. användaren får inte kopiera eller publicera innehållet på någon dator i nätverket eller publicera innehållet i någon media för egen ekonomisk vinning, och
  3. innehållet får inte modifieras eller ändras på något sätt.

Inga anspråk eller rättigheter avseende någon del av innehållet, nedladdat eller fått på annat sätt, överförs till användaren som en följd av sådan användning eller en sådan nedladdning. LifeProof behåller den fullständiga äganderätten och alla immateriella rättigheter till allt innehåll som används eller laddas ned från denna webbplats.

Användaren får inte kopiera eller på annat sätt reproducera, ändra, ladda ner, publicera, distribuera eller på annat sätt överföra eller skapa alster som baseras på innehållet utan skriftligt tillstånd från LifeProof.

Varumärken

LifeProof-namnet, logotypen, alla produktnamn, egna bilder, varumärken och servicemärken, som förekommer på denna webbplats, om inte annat anges, är servicemärken, varumärken (registrerade eller inte) och/eller produktens utseende som ägs av LifeProof ("Varumärken"). Alla företagsnamn, logotyper, produktnamn, andra varumärken, servicemärken och/eller produktutseende som nämns, visas, citeras eller på annat sätt anges på webbplatsen tillhör deras respektive ägare. Användaren har inte behörighet att visa eller använda varumärkena på något som helst sätt utan skriftligt tillstånd från LifeProof.

Säkerhet

Använd inte e-post för att skicka oss personlig finansiell information, e-post är inte ett säkert sätt att skicka information.

Du kan lämna alla frågor som du kan tänkas ha om våra säkerhetsrutiner via e-post till oss på

 

LifeProofs Standard officiella tävlingsregler

 

Postat 12 juni, 2012

Följande officiella regler gäller för alla tävlingskampanjer (antingen en "Kampanj" eller "Tävling") som sponsras av TreeFrog Developments Inc., ett företag i Delaware, DBA "LifeProof," 4711 Viewridge Ave, Suite 150, San Diego , CA 92123 ("LifeProof").  Särskilda villkor för kampanjen återfinns i meddelandet ("Kampanjmeddelandet") för kampanjen som anammar dessa officiella tävlingsregler.

1.  INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT KUNNA DELTA ELLER VINNA. Ett köp ökar inte dina chanser att vinna.

2.  KAMPANJPERIOD.  Kampanjen skall fortsätta under den tidsperiod som anges i kampanjmeddelandet (sådan tidsperiod kallat "kampanjperioden").

3.  BEHÖRIGHET.

Kampanjen är öppen för deltagare ("Deltagare") som har fyllt 18 år vid tiden för anmälan. Kampanjen är inte öppen för: (A) anställda eller internt kontrakterade leverantörer av LifeProof eller dess moderbolag/dotterbolag, agenter och dotterbolag, (b) de närmaste familjemedlemmar eller medlemmar i samma hushåll av sådan anställd eller leverantör, (c) alla som är professionellt inblandade i utvecklingen eller administrationen av kampanjen, eller (d) någon anställd vars arbetsgivares riktlinjer eller förordningar inte tillåter deltagande i kampanjen eller mottagande av priset (priserna).  Kampanjen är inte öppen för personer utanför USA:  LifeProof förbehåller sig rätten att begränsa eller inskränka efter meddelande, deltagandet i kampanjen för vem som helst av vilken som helst anledning efter eget gottfinnande.

4.  HUR MAN DELTAR.  Se kampanjmeddelandet för instruktioner om hur du kan delta i tävlingen.  

a.      Inlämningsformat och krav på innehåll.  Se kampanjmeddelandet för eventuella begränsningar avseende bidrag för deltagande i tävlingen (envar kallat "Bidrag").

b.      Underlåtenhet att uppfylla kraven.  Bidrag som inte uppfyller kraven som anges i kampanjmeddelandet, eller som innehåller förbjudet, olämpligt eller irrelevant innehåll, som bedöms av LifeProof enligt eget gottfinnande, kommer inte att vara berättigade till att delta i bedömningen och kommer att diskvalificeras.  Alla bidrag där LifeProof misstänker, efter eget gottfinnande, att de kränker äganderätten av någon tredje part (inklusive immateriella rättigheter och rätten till privatliv/publicitet), eller någon lokal, statlig eller federal lag kommer att diskvalificeras.  Publicering av ett bidrag av LifeProof innebär inte att bidraget har bedömts av LifeProof vara i enlighet med dessa officiella regler.

c.     Bidrag.  LifeProofs lokala tid utgör den officiella tidhållningen för tävlingen. Bidragen måste vara inlämnade före datum och klockslag som anges i kampanjmeddelandet för att kvalificera sig.  Inga manuella, post- eller e-postleveranser kommer att accepteras.  Då du registrerat och laddat upp dit bidrag i tävlingen får du inte längre ändra eller redigera ditt bidrag.  Deltagaren kommer att identifieras på det sätt som anges i kampanjmeddelandet.  I händelse av tvist om identiteten av en deltagare kommer tvisten att lösas av LifeProof enligt eget gottfinnande.  Varken LifeProof eller någon av dess agenter eller partners kan komma att hållas ansvariga för tvister mellan deltagare med avseende till ett bidrag.  Om inte annat anges i tillämpligt kampanjmeddelande kan varje deltagare endast lämna in ett bidrag per tävling.  Bidrag måste ha tagits emot under kampanjperioden.  LifeProof ansvarar inte för sena, borttappade, försenade, skadade, feladresserade, ofullständiga, ogiltiga, skadade, förvanskade, oläsliga, och/eller obegripliga bidrag, eller för de problem, buggar eller fel som deltagare kan möta när de lämnar in sina bidrag.  Endast fullständiga giltiga bidrag kommer att accepteras.  LifeProof kommer inte att verifiera mottagandet av bidrag.  Deltagarna måste tillhandahålla all information som begärs för att vara berättigad att vinna.  LifeProof förbehåller sig rätten att diskvalificera falska bidrag eller bidrag som misstänks vara falska.  Ofullständiga, oläsliga eller obegripliga bidrag kommer att diskvalificeras av LifeProof enligt eget gottfinnande.  Alla bidrag som lämnats in blir exklusivt egendom av LifeProof och kommer inte att erkännas eller returneras.

3. BEDÖMNINGSKRITERIA.  Alla bidrag kommer att bedömas utifrån kriterierna som anges i kampanjmeddelandet.  LifeProofs beslut kommer att vara slutgiltigt och ingen bindande korrespondens kommer att inledas.

4.  KUNGÖRANDE OM VINNARE.  Den potientiella vinnaren kommer att identifieras på det sätt som anges i kampanjmeddelandet. 

5.  PRISUTDELNING.

a.  Pris.  Med förbehåll för villkoren i dessa officiella regler, kommer vinnaren (vinnarna) av en tävling, då den/de har bekräftats av LifeProof, identifieras på det sätt som anges i kampanjmeddelandet.  Värdet på varje pris anges i kampanjmeddelandet.     

b. Begränsning av ett pris per deltagare. Potentiella vinnare har inte rätt till eventuellt överskott mellan faktiskt värde i detaljhandeln av priset och angivet ungefärligt värde i detaljhandeln (ARV) och eventuell skillnad mellan angivet ARV och det verkliga värdet av priset kommer inte att delas ut.  Ingen ersättning, överlåtelse, överföring eller kontant inlösen av priset kommer att tillåtas eller tillhandahållas, förutsatt dock att LifeProof förbehåller sig rätten att ersätta ett pris med ett annat pris med samma eller ett högre värde i fall det annonserade priset inte skulle finnas av någon anledning.  Priserna kan vara föremål för egna särskilda villkor.  Priser kan delas ut i form av värdekupong(er), kupong(er) och/eller presentkort, enligt LifeProofs eget gottfinnande.  Om en potentiell vinnare inte kan delta i, eller ta emot priset eller någon del av priset av någon som helst anledning har LifeProof inte någon ytterligare skyldighet gentemot deltagaren.  Varken LifeProof eller någon av dess prisleverantörer ersätter eventuella borttappade eller stulna priser, presentkort eller intyg.  Under inga omständigheter kommer LifeProof att ansvara för tilldelning av mer än det angivna antalet priser.

6.  YTTERLIGARE VILLKOR.  Kampanjen är ogiltig där det föreligger förbud eller restriktioner enligt lag, och är föremål för tillämpliga federala, statliga och lokala lagar. Kampanjen är föremål för dessa officiella regler.

a.  Originalitet.  Genom att delta i kampanjen garanterar och representerar deltagaren att hans eller hennes bidrag:

i. är original och har skapats på lagligt sätt och att deltagare äger alla rättigheter till bidraget inklusive, utan begränsning, upphovsrätten i inspelningen och elementen och föreställningar som finns däri;

ii.  inte inkräktar på de intellektuella egendoms-, sekretess- eller publiceringsrättigheterna eller några andra juridiska eller moraliska rättigheter av tredje part;

iii.  inte har lämnats in i någon tidigare tävling eller vunnit något tidigare pris;

iv.  inte har publicerats eller distribuerats tidigare i någon media, och

v. överensstämmer i alla avseenden med de krav som anges i dessa officiella regler.

b. Tredje parts rättigheter. Även om bidrag kan innehålla produkter från LifeProof och dess partners, skall bidraget inte innehålla LifeProofs logotyp om det inte utgör en fysisk del av en LifeProof-produkt.  Juridiska överväganden kan också begränsa deltagarens förmåga att skildra igenkännbara varumärken, upphovsrätt, varumärken eller annan egendom utan tillbörliga licenser från tredje part.  Bidraget får inte innehålla några delar som skulle strida mot några tredje parts rättigheter (intellektuella eller på annat sätt), och får inte innehålla något kommersiellt innehåll som: (i) främjar någon produkt eller tjänst som inte ägs eller marknadsförs av LifeProof, eller (ii) som nedvärderar LifeProof, dess dotterbolag, partners, kunder, konkurrenter eller någon tredje part på något sätt.  Detta innebär att alla varumärken, servicemärken, upphovsrättsskyddat material, inklusive namn på alla och alla rekvisita som används i inspelningen av bidraget och inspelningsmiljöer måste vara generiska till sin natur.  LifeProofs bedömning om huruvida deltagarens bidrag potentiellt kränker rättigheterna för någon tredje part är slutgiltig.

c. Tillstånd och pressmeddelanden.

i. Deltagare godkänner att han eller hon är ansvarig för att erhålla alla eventuella handlingar, policyer och tillstånd som krävs för att göra bidraget och lämna in det till LifeProof i samband med kampanjen, inklusive men inte begränsat till publicitetssläpp, tillstånd och platstillstånd, enligt behov, och deltagaren representerar och garanterar till LifeProof att han eller hon har gjort så och kan göra skriftliga kopior av sådana tillstånd tillgängligt för LifeProof på begäran.

ii.  Deltagare garanterar och representerar särskilt att han/hon har fått tillstånd från varje person vars namn, bild, gestalt och/eller röst ("avbild") är del av bidraget, och att en sådan person (sådana personer) har beviljat deltagaren alla nödvändiga rättigheter att använda personens avbild enligt beskrivningen i dessa regler och att deltagare kan göra skriftliga kopior av sådana tillstånd tillgängliga för LifeProof på begäran.  Om avbilden av en minderårig ingår i bidraget, måste ett sådant beviljande av rättigheter omfatta ett skriftligt tillstånd från den minderåriges förälder eller målsman som godkänner användningen av den minderåriges avbild på uppdrag av den minderårige.

iii.  Bidraget skall framställas med hjälp av icke-fackansluten (t.ex. icke-SAG) talang eller begåvning som inte har varit del av och för närvarande inte faller under några fackförbunds- eller skråavtal som resulterar i eventuella pågående förpliktelser som en följd av användning, utställning eller annan exploatering av bidraget.

iv.  Vidare garanterar och representerar deltagaren att han/hon har fått skriftligt tillstånd vid filminspelning av någon del av bidraget på privat egendom som inte ägs eller kontrolleras av deltagare, där sådant tillstånd krävs.

d. Ytterligare innehållsbegränsningar.  Bidraget får inte innehålla något i sitt tema eller språk som skulle kunna förolämpa föräldrar vars yngre barn tittar på bidraget, och får inte innehålla någon nakenhet, sex, explicit vuxen material, våld eller droger, eller några hänvisningar till detsamma. Bidraget får inte innehålla material som skulle få en betygsättning som är högre än "G" i standarder av den amerikanska Motion Picture Association of America.

e. Licensbeviljande.  Genom att ladda upp eller på annat sätt lämna in ett bidrag beviljar deltagare oåterkalleligt LifeProof och dess dotterbolag, juridiska ombud, representanter, agenter och licenstagare, den ovillkorliga, världsomfattande, oåterkalleliga och eviga rätten och tillåtelse, att utan royalties reproducera, koda, lagra, kopiera, överföra, publicera, posta, sända, visa, offentligt framföra, anpassa, ställa ut och/eller på annat sätt använda eller återanvända (utan begränsning gällande när eller antalet användningar), i något som helst syfte, deltagarens bidrag och idéer och material däri, inklusive, men inte begränsat till, inspelning och uppträdande däri (i varje fall, såsom inlämnats eller såsom redigerats/ändrats på något sätt av LifeProof, efter eget gottfinnande) samt att använda deltagarens avbild och/eller uttalanden om hans/hennes deltagande i kampanjen (med eller utan hjälp av deltagarens namn) i alla medier utan begränsning gällande tid eller territorium och utan ytterligare ersättning eller godkännande från deltagaren eller någon annan part.  Deltagare avstår från alla immateriella rättigheter, integritets/publicitetsrättigheter eller andra juridiska eller moraliska rättigheter som kan hindra LifeProofs användning eller modifiering av bidraget, och samtycker till att inte stämma eller åberopa något krav mot LifeProof gällande användningen av bidraget eller deltagarens avbild eller uttalanden.  Beviljandet av rättigheter enligt denna punkt innefattar alla rättigheter gällande upphov, integritet, utlämnande och tillbakadragande och alla andra rättigheter som kan kallas eller kallas "moraliska rättigheter" ("moraliska rättigheter").  Om moraliska rättigheter inte kan tilldelas enligt gällande lag, då avstår deltagaren i den mån lagen medger detta, härmed sådana ideella rättigheter till förmån för LifeProof och samtycker till alla eventuella åtgärder från LifeProofs sida som skulle bryta mot sådana moraliska rättigheter i avsaknad av ett sådant godkännande.

f. Gottgörelse. Deltagaren åtar sig att ersätta och hålla LifeProof, och dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, agenter, delägare eller andra partners, och någon som helst av deras anställda (kollektivt "skadeslösa"), skadelösa från alla anspråk, skador, utlägg, kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) och skulder (inklusive uppgörelser), som åsamkas eller åberopas av någon tredje part mot någon av de skadeslösa på grund av eller till följd av deltagarens bidrag i kampanjen eller deltagarens agerande för att skapa ett bidrag eller på annat sätt I samband med kampanjen, inklusive men inte begränsat till anspråk gällande varumärkesintrång, upphovsrättsintrång, kränkning av individens rätt till publicitet eller rätt till privatliv eller förtal.  Deltagare samtycker vidare att frigöra LifeProof från alla skadeståndskrav om att all eventuell reklam, marknadsföring eller andra material som därefter produceras, presenteras, och/eller framställs av eller på uppdrag av LifeProof kränker deltagarens rättigheter avseende några element, karaktärer eller idéer som omfattas av något bidrag i kampanjen.

g. Bindande avtal.  Genom att delta, samtycker deltagare: (i) att vara bunden av dessa officiella regler och besluten av LifeProof, som skall vara slutgiltiga och bindande, och (ii) att avstå från rätten att åberopa tvetydigheter i kampanjen eller dessa officiella regler, förutom där det är förbjudet enligt lag.  Alla potentiella vinnare är ansvariga för betalning av alla eventuella skatter, tullar, socialförsäkring och/eller licenser och/eller andra avgifter som kan gälla för sådana priser, och de(n) potentiella vinnar(en) (arna) kan få en skatteblankett "IRS Form 1099" eller annan skattedokumentation för det ungefärliga värdet i detaljhandeln av något tilldelat pris.  Alla potentiella vinnare skall erhålla alla nödvändiga resedokument, inklusive giltiga pass, visum och reseförsäkring, och följa alla hälso- eller andra myndighetsregler och direktiv.

h.  Friskrivning.  Genom att delta, samtycker alla deltagare om att friskriva och hålla LifeProof och dess ledning, anställda, tjänstemän, licensinnehavare, licensgivare och agenter, samt deras respektive reklam- och marknadsföringsavdelningar och varje person eller enhet i samband med produktionen, bedömningen eller administrationen av kampanjen (gemensamt "befriade parter"), skadeslösa från och mot alla rättigheter, anspråk och talan som de kan ha, eller som kan uppstå, mot någon av dem för något ansvar för någon föremål, orsak eller sak, inklusive men inte begränsat till personskada, förlust, skada, vare sig direkt, kompenserande, tillfälliga eller följdskador, till person (er), inklusive dödsfall och skador på egendom, som uppstår helt eller delvis, direkt eller indirekt, på grund av deras godkännande, innehav, användning eller missbruk av ett pris i kampanjen eller deras deltagande i kampanjen eller deras deltagande i någon kampanj eller pris-relaterad verksamhet.  Varje potentiell vinnare medger att de friskrivna parterna inte har utfäst, inte heller på något sätt är ansvariga för, någon garanti, representation eller garantiutfästelse, uttryckligt eller underförstådd, faktiskt eller rättsligt, i förhållande till något pris eller kampanjen.  Förutom tillverkarens garantier (som kanske inte finns tillgängliga i alla geografiska områden), friskivs alla garantier härmed och varje potentiell vinnare kommer att acceptera priset "I BEFINTLIGT SKICK".  Inga supporttjänster medföljer något pris.  Ingen av de befriade parterna är ansvariga för: (i) borttappade, försenade, felriktade, obeställbara, ofullständiga eller oläsliga bidrag på grund av systemfel eller brister, eller felaktiga överföringar eller andra felfunktioner i telekommunikationen och/eller bidrag, (ii) tekniska fel av alla slag, (iii) fel i någon del av den utrustning eller programmering som är kopplad till eller används i kampanjen, (iv) obehörig mänsklig och/eller mekanisk ingripande i någon del av inlämningsprocessen eller kampanjen, eller (v) tekniska eller mänskliga fel som kan inträffa vid administrering av kampanjen eller bearbetning av bidragen.

i. Diskvalificering.  LifeProof förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som enligt LifeProof manipulerar med inlämningsprocess eller med driften av kampanjen eller bryter mot dessa officiella regler, och förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen om det misstänker bedrägeri eller på grund av anledningar som LifeProof inte rår över.  TVISTER RÖRANDE DESSA OFFICIELLA REGLER OCH/ELLER KAMPANJEN STYRS AV DEN INTERNA LAGSTIFTNINGEN I DELSTATEN KALIFORNIEN, USA.  VARNING: VARJE FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA ELLER UNDERGRÄVA DEN LEGITIMA HANTERINGEN AV DENNA KAMPANJ KAN VARA I STRID MED STRAFFSRÄTTSLIGA OCH CIVILRÄTTSLIGA LAGAR OCH KOMMER ATT RESULTERA I DISKVALIFICERING FRÅN DELTAGANDET I KAMPANJEN.  SKULLE ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRAS, FÖRBEHÅLLER LIFEPROOF SIG RÄTTEN ATT KRÄVA GOTTGÖRELSE OCH SKADESTÅND (INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER) SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, INKLUSIVE ÅTAL.

j.  Efterlevnad av lagar.  Alla deltagare är ensamt ansvariga för att uppfylla alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, avtalsbegränsningar och/eller kontors- eller företagspolicyer, om någon, gällande deltagarens deltagande i handelskampanjer eller godtagande av kampanjpriser, och genom att delta i kampanjen bekräftar deltagaren att han/hon inte är i överträdelse gällande det ovan nämnda och har fått tillstånd av sin arbetsgivare att delta, om tillämpligt.  Om en deltagare inte tillåts att ta emot något mottaget pris, så kan deltagaren returnera priset till LifeProof och LifeProof kommer att återbetala transportkostnaden, såsom är lämpligt.

k.  Ändring eller annullering, Alternativa Priser.  Om det är tillåtet enligt lag, förbrhåller LifeProof sig rätten att efter eget gottfinnande (i) lägga till, modifiera, ändra eller avbryta kampanjen när som helst, och/eller (ii) erbjuda alternativa priser av lika värde, i fall de ursprungliga priserna blir otillgängliga på grund av omständigheter som LifeProof inte rår över.

7.  PUBLICITET.  Deltagare medger och godkänner att LifeProof kan använda kampanjen (inklusive något bidrag, inklusive, utan begränsning, videofilmer och bilder) för publicitet, reklam eller andra marknadsföringsändamål i alla media, och får använda namnet, avbilden och namn på hemort och/eller prisinformation av potentiella vinnare som en del av denna publicitet utan ytterligare kompensation till de potentiella vinnarna.

8. SEKRETESS.  All personlig information som samlas in av LifeProof kommer att användas för administration av kampanjen och i enlighet med LifeProofs integritetspolicy, och enligt ändring genom dessa officiella regler.  Men genom att delta i kampanjen samtycker deltagare att LifeProof kan lägga till deltagarens e-postadress i sin maildatabas för användning i framtida kampanjer, annonser och för andra användningsområden, medan deltagaren förbehåller sig rätten att tacka nej till allt det ovan nämnda i framtiden.  Eventuella frågor om integritet ska riktas till adressen som anges nedan.  Hänvisa till dessa officiella regler och LifeProofs integritetspolicyn som finns på http://www.lifeproof.com/privacy-policy/ för viktig information om insamling, användning och utlämnande av personliga uppgifter av LifeProof.

9.  OFFICIELLA REGLER OCH LISTA MED VINNARE.  Om du vill få en kopia av dessa officiella regler eller namnen på vinnarna för en viss tävling kan du skicka ett e-post meddelande till socialmedia@lifeproof.com för mottagande inom 10 dagar efter utgången av den tillämpliga kampanjperioden.